Opetajate Leht


Ääsmäe kool 210.

1872. aastast on olemas kindlad andmed Ääsmäe kooli järjepidevuse kohta. Siis asutati kool Keldi tallu, kus esimesel koolitalvel oli õpetajaks Tallinnas õppinud omakülamees Kriibi Jaan Wentsel.

1873. a otsustas kihelkonna koolikomisjon ehitada Ääsmäele päris koolimaja. 1922/23. õppeaastast asus kool Ääsmäe mõisas, kuhu jäädi 1988. aastani. Vahepeal, aastail 1978-1988 töötas kool algkoolina. Kohaliku rahva agaral kaasabil jõuti algkoolist 8-klassilise ja siis põhikoolini. Maarja Nummerti projekti järgi ehitatud imposantne hoone sai ehituspreemiaid, valmis ka täismõõtmetega võimla, mis praegu elavat kasutamist leiab.

Ääsmäe paljudest koolmeistritest, keda on teada kolmveerandsaja ringis, võiks nimetada koolijuhatajat Mihkel Teimanni, Mihkel Treuholdi ja Aadu Silbergi. Möödunud sajandi lõpul oli koolijuhatajaks Juhan Kasemets.

Kooliharidust on Ääsmäel usinasti antud kõigi raskuste kiuste, ka siis, kui möllasid sõjad ja oli okupatsioon. Meenutab kooli direktor aastail 1964-1978, matemaatika- ja füüsikaõpetaja, rahvamuusikaansambli juhataja Elna Tuisk:

"1966. aastal loodi Ääsmäe sovhoos. See tõi kooli ellu palju muudatusi. Vaiksest ja rahulikust kohast sai järsku ümbruskonna keskpunkt... Väljast tuli juurde palju uusi töötajaid. Suurenes laste arv koolis. Sovhoosi tuli kõrgharidusega lapsevanemaid. Enam ei olnud ainult koolis haritlased, neid oli palju ka sovhoosis."

Paranes suhtumine õppimisse, haritlaste lapsed ei piirdunud algharidusega, vaid pürgisid ülikooli.

Jaak Hiisjärv tunneb rõõmu kooli aastapäevast.

Jaak Hiisjärv, TPedI haridusega Ääsmäe kooli direktor, poiste tööõpetuse õpetaja: "Murranguline oli aasta 1990, kui Ääsmäe kooli jõudsid kooliarvutid "Juku". Kui üldiselt õpetati arvutiõpetust ja sedagi keskkoolis, siis Ääsmäel hakati arvutit kasutama ainetundides. Innustust saadi Kanada väliseestlastest õpetajatelt."

Olulisel kohal on õppetöös olnud ühisprojektid ja õppimine tegevuse kaudu. Näiteks valmib 5. klassi õpilastel jõuludeks omaloominguline arvutil vormistatud raamat, mille sisuks on saadud ainest ajaloo- ja kirjandustundidest. Sel aastal õpetatakse 5. klassis loodusõpetust ja 6. klassis bioloogiat nn. paarisõpetusena, s.t tundi annavad kaks õpetajat. Üks nendest on noor õppealajuhataja, TÜ magistrant Luule Vain. Temalt kuulsin, et koolis on kenasti korraldatud metoodiline töö ja õpetajate täienduskoolitus. TPÜ magistrantuuris õpib eesti keele ja kirjanduse õpetaja Piret Hiisjärv, kes lõpetas hiljuti TPÜ juures ka õppekava konsultandi kursused ning on arvutitel õpetamise teoreetik ja praktik. Tema abiga antakse välja kooli lehte. Hinnatud on üle kahe aasta korraldatud emakeelepäevad.

Ääsmäe kool on ümbruskonna kultuurikolle. Pole Ääsmäel kirikut ega kultuurimaja, sestap toimub kohalik vaimu- ja hariduselu koolis.

Jaak Hiisjärv: "Kaheksa aastaga on välja kujunenud traditsioonilised üritused: kooli aastapäeva, jõulude, emade- ja lastepäeva tähistamine, emakeelepäevad, kevade vastuvõtmine. Advendi pühapäevadel oodatakse kooli kõiki külainimesi. Töötubades valmistatakse huvitavaid kaarte, kingitusi ja ruumikaunistusi. Jõululaulud saadakse selgemaks laulu-tantsutoas. Müügitoas müüakse vaid õpilaste omaloomingut - kauneid joonistusi, käsitöid, trükiseid."

Paljud õpilastööd olid välja pandud ka kooli juubeli ajal.

Kooli direktor toonitas hariduse andmisel õpetajaskonna ühtsust, kena koostööd. Tema arvates on kõik 16 pedagoogi tublid ja töökad. Praegustest õpetajatest on staazikamad algklassiõpetajad Helje Kala ja Ülle Tigasson ning 1988. a uues majas tööd alustanud Piret Hiisjärv ja direktor Jaak Hiisjärv.

18. oktoobril tähistati Ääsmäe kooli 210. aastapäeva kooliajaloo konverentsiga. Õpilased tutvustasid Eda Liivääre juhendamisel valminud lühiuurimusi kooli ja asula ajaloost. Samal päeval avati kooli mälestuskivi ja aktusel õnnistati kooli lipp.

Õpilased jälgivad huviga koolist tehtud videofilmi.

Ääsmäel kuuldust, nähtust saab lugeda Frants Kupu loost lehe 8. leheküljel.


"Õpetajate Lehe" koduleheküljele.
Last Modified: 12:49pm EET DST, October 25, 1996