CIDEC logo Ülikoolide Informaatikakeskuse PÕHIKIRI Back


1. Üldsätted

1.1
Ülikoolide Informaatikakeskus, lühendatult ÜIK, inglise keeles Information Technology and Computer Science Education Development Center, lühendatult CIDEC (edaspidi Keskus) on loodud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Küberneetika Instituudi (edaspidi Osapooled) ühise asutamislepingu alusel.

1.2
Keskus tegutseb oma asutamislepingu, käesoleva põhikirja ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.

1.3
Keskus on Küberneetika Instituudi iseseisval bilansil olev allüksus. Majanduslikud, finantsilised ja muud suhted Küberneetika Instituudiga määratakse kindlaks erikokkulepetega.

1.4
Keskuse nõukogu soovitusel võivad punktis 1.1. loetletud Osapooltele lisanduda liitumislepingu alusel ka teised juriidilised isikud, kes soovivad kaasa aidata Keskuse põhieesmärkide realiseerimisel.

2. Tegevuse põhieesmärgid ja valdkonnad

2.1
Keskuse põhieesmärgiks on Osapoolte vaimse ja materiaalse potentsiaali koondamine informaatikaalase kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse arendamiseks ja koordineerimiseks Eestis.

2.2
Keskus koordineerib ja arendab koostööd peamiselt järgmistes valdkondades:
2.2.1 Informaatikaalase kõrghariduse kontseptsiooni ja õppekavade väljatöötamine (komplektis informaatikaalase kraadieelse õppega, eelkõige doktorantuuri ja magistratuuri tarvis).

2.2.2 Uute loengukursuste ettevalmistamine.

2.2.3 Informaatika õppejõudude staz~eerimise ja üliõpilaste õpingute korraldamine välismaal.

2.2.4 Soodsa töökeskkonna loomine noortele õppejõududele ja teadlastele, sealhulgas tehnilise baasi arendamine kaasaegsele tasemele ja toetamine stipendiumide ning grantidega.

2.2.5 Õppekirjanduse ja -tarkvara hankimise ning õppematerjalide koostamise koordineerimine ja rahaline toetamine.

2.2.6 Ühiste uurimisprojektide algatamine, kaasates neisse üliõpilasi ning otilde;ppejõude ja firmade töötajaid, aga samuti välispartnereid sihiga arendada rahvusvahelist koostööd ning valmistada ette kogemustega kaadrit teadusele ja firmadele.

3. Keskuse juhtimine

3.1.
Keskuse kollektiivseks juhtorganiks on nõukogu, mis koosneb iga Osapoole poolt delegeeritud kahest esindajast.

3.2.
Keskuse tegevust juhib juhataja, kes määratakse ametisse Keskuse nõukogu ettepanekul Küberneetika Instituudi direktori poolt. Juhataja osaleb nõukogu töös nõuandva häälega.

3.3.
Keskuse nõukogu:
3.3.1 analüüsib ja arendab keskuse sisulist tegevust;

3.3.2 koostab Keskuse eelarve projekti ja kontrollib eelarve täitmist;

3.3.3 kinnitab ja muudab Keskuse töösisekorra eeskirju;

3.3.4 esitab eelarve projekti kinnitamiseks KüBI direktorile;

3.3.5 teeb KüBI direktorile ettepaneku Keskuse juhataja määramiseks;

3.3.6 kontrollib ja annab iga-aastaselt hinnangu juhataja tegevusele ja vajadusel teeb ettepaneku juhataja ametist vabastamiseks;

3.3.7 teeb Osapooltele ettepanekuid käesoleva põhikirja muutmiseks ja Keskuse reorganiseerimiseks või likvideerimiseks.

3.4.
Keskuse nõukogu otsused võetakse vastu nimekirjalise häälteenamusega.

Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku nõukogu liikmetest ja on esindatud kõik punktis 1.1. nimetatud Osapooled.

3.5.
Juhataja:
3.5.1 korraldab Keskuse tegevust ja kannab vastutust selle arengu eest;

3.5.2 esindab Keskust KÜBI sisestes juriidilis-majanduslikes suhetes;

3.5.3 algatab Keskuse eelarve koostamise ja ametikohtade nimistu muutmise küsimusi;

3.5.4..koostab füüsiliste isikutega töölepingud kooskõlas Keskuse eelarveaastaks kinnitatud ametikohtade nimistuga (töölepingud sõlmib KübI direktor);

3.5.5 tagab tööseadustiku, -distsipliini ning -lepingute täitmise.

4. Varad ja vahendid

4.1.
Keskuse vara koosneb Osapoolte poolt talle kasutamiseks kinnistatud ainelistest varadest, Keskuse tegevuse kaudu soetatud ainelisest varast, sponsoreilt saadud varast.

4.2.
Keskuse rahalised vahendid kujunevad: osapoolte rahalistest eraldistest, sihtfinantseerimisest muudest allikatest, toetustest ja annetustest, majandustegevusest, muudest allikatest.

4.3.
Keskus haldab ja kasutab talle kinnistatud vara, mille algseis määratakse kindlaks Keskuse asutamislepinguga. Keskuse enda tegevuse tulemusel hangitud varade kasutamise ja Osapoolte bilanssi kandmise otsustab Keskuse nõukogu.

4.4.
Keskusel on õigus kooskõlas kehtestatud korraga rentida teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt seadmeid, samuti rentida oma soetatud vara teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Varade rendist saadud vahendid jäävad Keskuse käsutusse.

5. Keskuse likvideerimine

5.1.
Igal Osapoolel on õigus tühistada oma osalus käesoleva lepinguga asutatud Keskuses. Keskuse tegevus lõpetatakse nõukogu ettepanekul, mille on heaks kiitnud kõik punktis 1.1. nimetatud Osapooled.

5.2.
Juhul kui otsustatakse Keskus likvideerida nimetavad Osapooled vähemalt kolmest liikmest koosneva likvideerimiskomisjoni.

5.3.
Iga Osapoole bilansis olevad varad jäävad sellele samale Osapoolele.

5.4.
Kõik kohustused ja muud varad (sealhulgas rahalised) jagatakse Osapoolte vahel likvideerimiskomisjoni otsuse alusel.

5.5.
Keskuse tegevus loetakse lõppenuks pärast likvideerimiskomisjoni otsuse täitmist fikseeriva protokolli kinnitamisega kõigi Osapoolte poolt.
Käesoleva põhikirja on kinnitanud osapoolte esindajad 31. jaanuaril 1995.a. ja muudatused selles kuuluvad kinnitamisele punktis 1.1. nimetatud Osapoolte poolt.
Back Top 23/05/1995 monika@cs.ioc.ee